Vragen? Bel 0591-658316 of neem contact met ons op

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en voor alle handelingen, aanbiedingen en overige rechtshandelingen (hierna “Overeenkomst”) tussen Poelman Camping Totaal V.O.F., hierna genoemd Poelman en Koper.

Artikel 2 Prijzen

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De website is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden

 1. De Koper betaalt direct bij levering contant of per pin of van tevoren via I-Deal of een bankoverschrijving. Wanneer de Koper zich niet aan deze betalingstermijn voldoet, worden de gekochte producten niet geleverd en is Koper wettelijke rente (ex. art. 6:119BW) verschuldigd.
 2. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 14 dagen schriftelijk ter kennis van Poelman worden gebracht.
 3. De Koper is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds met een vordering van Poelman, noch is zij gerechtigd tot het opschorten van haar verplichtingen.

Artikel 4 Afleveringstermijn

 1. De tussen de Koper en Poelman overeengekomen afleveringstermijn zal door Poelman zo veel mogelijk in acht worden genomen. Deze termijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fataal.
 2. Genoemde termijnen gaan in op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel op de dag dat alle benodigde gegevens in het bezit zijn van Poelman, voor zover deze dag gelegen is na de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 3. Wanneer een artikel op deze website 'Op Voorraad' is, kan het desalniettemin zijn dat het artikel bij Poelman niet meer op voorraad is en deze besteld zou moeten worden of uitverkocht is. Poelman reageert binnen 48 uur op een Overeenkomst via deze website of het artikel geleverd kan worden conform de leveringstermijn van Poelman.

Artikel 5 Levering en risico

 1. Indien Poelman en de Koper overeen komen dat de producten door Poelman zullen worden afgeleverd, is Koper daarvoor een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de geldende tarieven van Poelman.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan Poelman kenbaar heeft gemaakt.
 3. Mocht de Koper de producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet tijdig (kunnen) afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Poelman is alsdan gerechtigd de producten voor rekening en risico van Koper op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. De Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde.
 4. De verzendkosten in heel Nederland (Waddeneilanden uitgezonderd) bedragen altijd € 15,- bij een bestelling tot € 300,-. Bij een bestelling vanaf € 300,- berekenen wij geen verzendkosten (uitgezonderd showmodellen en actieartikelen). Verzendkosten Waddeneilanden, Duitsland, België en andere landen op aanvraag. Showmodellen/Actieartikelen regio Emmen € 15,-, binnen straal 50 km van Emmen € 50,-, daarbuiten € 75,-
 5. De artikelen worden in de verpakking en ongemonteerd bij u geleverd, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6 Inspectie

 1. De Koper zal de geleverde producten controleren op eventuele tekortkomingen en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van twee (2) dagen nadat de zaken zijn geleverd aan Poelman schriftelijk kenbaar te maken. Voor zover er sprake is van schade aan het verpakkingsmateriaal en/of sprake is van een verborgen gebrek dient schriftelijk te zijn geklaagd binnen 1 maand nadat het gebrek door de Koper is vastgesteld, zulks op straffe van verval van recht.
 2. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kleur, kwaliteit, maat e.d. kunnen nimmer grond voor reclamaties opleveren.
 3. Indien de Koper gebruik maakt van zijn recht van reclame komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Artikel 7 Retourneren van producten

 1. De Koper heeft gedurende een periode van veertien (14) dagen het recht om de gekochte producten te retourneren. Deze termijn gaat in op de dag van levering waarop de Koper redelijkerwijs in de gelegenheid is om de producten te inspecteren.
 2. De Koper zal zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking van de producten niet verder aantasten dan noodzakelijk is om de producten te inspecteren. Indien de Koper de producten wenst te retourneren, zal hij daarbij binnen de termijn als genoemd in lid 1 zorg dragen voor het vervoer van de producten terug naar de winkel van Poelman waar de producten zijn gekocht. De Koper zal er voor zorg dragen dat de producten daarbij niet beschadigen.
 3. De Koper is gehouden bij het retourneren van de producten op eerste verzoek van Poelman een aankoopbon en/of leveringsbon te tonen om Poelmanin staat te stellen te bepalen of de producten tijdig zijn geretourneerd. Indien de producten niet tijdig zijn geretourneerd, dan wel indien dit redelijkerwijs niet door Poelman kan worden vastgesteld, heeft Poelman het recht terugname van de producten te weigeren. De Koper heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van de koopprijs.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de producten gaat pas over op Koper nadat deze al hetgeen hij in verband met krachtens de Overeenkomst afgeleverde of af te leveren producten aan Poelman verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan.

Artikel 9 Garantie

 1. Tenzij anders bepaald in de Overeenkomst, garandeert Poelman vanaf het moment dat de Producten gereed staan bij Poelman gedurende 24 maanden de goede en veilige werking van de Producten conform de specificaties zoals opgenomen in de Overeenkomst.
 2. Indien gedurende de garantietermijn schriftelijk is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Poelman genoegzaam is aangetoond dat de producten niet conform zijn en het gebrek c.q. de schade niet het gevolg is van gebruikelijke slijtage, zal Poelman, naar haar keuze, hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos vervangen tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken producten, hetzij de betreffende producten te repareren, hetzij Koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is Poelman niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enig persoon, directe en indirecte schade hieronder mede begrepen, bij Koper dan wel enige derde, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enige door of namens Poelman geleverde producten dan wel direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enig gebruik of toepassing of bewerking van dergelijke producten of door Poelman verstrekte informatie omtrent de Producten.
 2. De aansprakelijkheid van Poelman jegens Koper is in ieder geval per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de koopsom van het product (exclusief omzetbelasting) ofwel het bedrag dat Poelman terzake van zijn bedrijfsaansprakelijk-heidsverzekeraar ontvangt.
 3. De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Poelman.

Artikel 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de Voorwaarden, alsmede op alle Overeen-komsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank te Assen.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.